Saturday, September 12, 2009

Pengenalan Morfologi

Apa itu morfem?
-morfem ialah unit terkecil dalam bahasa yang mempunyai makna dan menjadi unsure terbentuknya kata. Misalnya, kata minum ialah morfem kerana unit yang terkecil yang mempunyai makna dan tidak boleh dipecahkan menjadi unit yang lebih kecil.

Ada 2 jenis morfem
1) Morfem bebas- morfem yang dapat berdiri sendiri tanpa bergabung dengan unusur lain seperti pulang, bebas, rumah, lupa, dan sebagainya. Lebih mudah lagi dikatakan sebagai kata yang tidak mempunyai imbuhan.
2) Morfem terikat- morfem yang tidak dapat wujud bersendirian tanpa unsur lain. Lebih jelas lagi kata yang mempunyai imbuhan seperti beR, ke, -kan, meN…kan. Contohnya, lantar tidak boleh berdiri sendiri kecuali diberi imbuhan ter atau –an menjadi terlantar, lantaran.

Kata
kata merupakan satuan makna kerana kata memiliki makna tertentu. Umpamanya, pergi, mengandungi kesatuan makna, tetapi giper tidak ada kesatuan makna. Kata bebas bergerak dalam ayat. Misalnya:
1) Rumah itu kecil.
2) Abang telah membeli rumah itu.
3) Abdullah telah pulang ke rumah.

No comments:

Mazlie's Design 2011 © Hak Cipta Terpelihara
Direka Khas Oleh Mazlie Muhammad