Friday, October 30, 2009

KERTA 2 : MAKROEKONOMI

Perakaunan Pendapatan Negara

 Pengenalan 

Para pelajar sekelian, kali ini kita akan membincangkan tajuk ‘Perakaunan Pendapatan Negara’. Di antara topik yang akan kita bincangkan adalah:
a.      Konsep pendapatan negara.
b.      Kaedah penghitungan pendapatan negara.
 
Konsep pendapatan negara 
Di dalam topik ini kita akan membincangkan perkara-perkara berikut:
a.      Menjelaskan konsep Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK), Keluaran Negara Kasar (KNK) dan Keluaran Negara Bersih (KNB).
b.      Menerangkan Keluaran Negara pada harga pasaran dan Keluaran Negara pada kos faktor.
c.      Menjelaskan pendapatan persendirian, pendapatan boleh guna dan pendapatan per kapita.
d.      Menerangkan Keluaran Negara Nominal dan Keluaran Negara Benar.
 
A.     Konsep KDNK, KNK dan KNB. 
KDNK ialah nilai keluaran barang dan perkhidmatan yang diciptakan oleh faktor-faktor pengeluaran dalam sesebuah negara pada suatu masa tertentu. Faktor-faktor tersebut adalah milik warganegara tempatan atau warganegara asing yang bekerja di dalam sesebuah negara. 
KNK ialah nilai keluaran barang dan perkhidmatan yang diwujudkan oleh faktor-faktor pengeluaran warganegara  negara tersebut, tanpa mengira pengeluaran itu dilakukan di dalam negara itu atau di negara lain. 
Beza antara kedua-duanya adalah pendapatan faktor bersih luar negara (PFbLN). PFbLN adalah beza antara pendapatan faktor yang diperolehi dari luar negara (PFLN) dengan pendapatan faktor milik penduduk negara asing yang perlu dibayar keluar negara (BFLN).


Secara rumus,  PFbLN = PFLN – BFLN
 
Manakala KNB ialah nilai keluaran barang dan perkhidmatan yang di perolehi apabila KNK di tolak dengan susutnilai.


Secara rumus,    KNB = KNK – SN 

B.     Keluaran Negara pada harga pasaran dan Keluaran Negara pada kos faktor 
Keluaran Negara pada harga pasaran adalah nilai barang dan perkhidmatan yang dinilai mengikut harga yang dibayar oleh pengguna di pasaran. Ini bermakna harga pasaran termasuk cukai tak langsung yang dibayar oleh pengguna semasa perbelanjaan dan tidak termasuk subsidi yang dibayar oleh kerajaan kepada pengeluar. 
Keluaran Negara pada harga faktor pula adalah nilai barang dan perkhidmatan yang dinilai mengikut bayaran yang dibuat kepada faktor-faktor pengeluaran tersebut. Ini bermakna harga faktor termasuk bayaran subsidi yang dibayar oleh kerajaan kepada pengeluar tetapi tidak termasuk cukai tak langsung.


 
Secara rumus,
            HF = HP –Ctl + S
 
Di mana,
           HF = harga faktor
            HP = harga pasar
            Ctl = cukai tak langsung
            S    = Subsidi
 
C.    Pendapatan persendirian, pendapatan boleh guna dan pendapatan per kapita

Pendapatan persendirian adalah pendapatan yang diterima oleh individu dalam ekonomi sama ada dari ganjaran bagi melakukan kegiatan yang produktif atau sebagai bayaran pindahan.

 
Pendapatan boleh guna pula adalah pendapatan yang diterima oleh masyarakat dari berbagai-bagai sumber yang boleh dibelanjakan dan ditabungkan.  
Manakala pendapatan per kapita adalah pendapatan yang diterima secara purata oleh setiap penduduk dalam sesebuah negara.
 
 
 
Pendapatan persendirian dihitung melalui kaedah berikut, iaitu
 
KNBhf                                                             x
+          Bunga ke atas pinjaman kerajaan              x
+          Bunga ke atas pinjaman pengguna.           x
+          Bayaran pindahan                                         x
                                                                                   __
                                                                                    x
-                      Caruman KWSP                                           x
-                      Untung syarikat yang tidak dibahagi           x
-                      Cukai ke atas keuntungan syarikat x
 
 
Pendapatan boleh guna dihitung seperti berikut, iaitu:
 
Pendapatan boleh guna = Pendapatan persendirian – cukai        
                                              pendapatan persendirian


 
Pendapatan per kapita pula dihitung seperti berikut, iaitu:
 
Pendapatan per kapita = KDNK (KNK      
                                           Jumlah penduduk


D.    Keluaran Negara Nominal dan Keluaran Negara Benar

KNK nominal atau KNK semasa adalah nilai keluaran sesebuah negara yang dihitung mengikut harga-harga pada tahun berkenaan. Manakala KNK benar adalah nilai keluaran sesebuah negara yang dihitung mengikut harga-harga pada suatu tahun asas atau harga tetap. 

Jika kita ingin mengukur pertumbuhan ekonomi sesebuah negara, KNK nominal tidak sesuai digunakan kerana ia mengambil kira kenaikan harga yang berlaku semasa mengira KNK. Oleh itu untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, KNK benar lebih sesuai digunakan kerana ia menunjukkan pertambahan sebenar keluaran negara tanpa mengambil kira kenaikan harga barang.
 
 
Kaedah penghitungan pendapatan negara
 
Terdapat tiga kaedah dalam menghitung pendapatan negara, iaitu:
 
a. Kaedah perbelanjaan.
b. Kaedah keluaran.
c. Kaedah pendapatan.
 
A.  Kaedah perbelanjaan
Penghitungan pendapatan negara melalui kaedah ini dilakukan dengan merekodkan dan menjumlahkan semua nilai perbelanjaan masyarakat ke atas barang-barang akhir (kasut, seluar dan lain-lain) dan bukannya barang peralihan (getah cair, minyak kelapa sawit dan lain-lain). Ini bertujuan untuk mengelakkan masalah penghitungan dua kali iaitu, menghitung nilai sesuatu barang sebanyak dua atau beberapa kali ganda.  
Contoh penghitungan melalui kaedah ini adalah seperti berikut; 

Jadual 1

     Jenis Perbelanjaan                                            Jumlah Perbelanjaan (RM juta)
1. Perbelanjaan penggunaan isi rumah                                                     5,427
            2. Penggunaan kerajaan (awam)                                                    1,150
            3. Pelaburan kasar                                                                           1,339
                        (a)    Swasta                                                                       827
                        (b)   Awam                                                                          512
            4. Eksport bersih barang dan perkhidmatan                                    261
                        (a)   Eksport                                                                     3,491
                        (b)   Import                                                                        3,230
           5. KDNK hp                                                                                       8,537
            6. Penerimaan bersih pendapatan faktor dari luar negeri        - 113
7. KNK hp                                                                                                   8,424
                                                                       
 
 
 
B.   Kaedah keluaran 
Penghitungan pendapatan negara menurut kaedah ini dilakukan dengan menjumlahkan nilai tambah yang diwujudkan oleh berbagai sektor ekonomi. Nilai tambah adalah tambahan nilai yang terjadi ke atas sesuatu barang akibat dari memprosesnya untuk dijadikan barang akhir. Nilai tambah dapat di tentukan dengan menghitung perbezaan di antara nilai jualan sesebuah firma dengan nilai input (kecuali faktor-faktor pengeluaran) yang dibeli oleh firma dalam menjalankan kegiatan pengeluaran atau,


 Nilai tambah = Nilai jualan output – Nilai belian input

Contoh pengiraan nilai tambah adalah seperti berikut;
Jadual 2


             Jenis kegiatan                                 Hasil jualan (RM)       Nilai tambah (RM)
            1. Pertanian kapas                                                   10                                10
            2. Kilang membuat benang                                      20                                10
            3. Kilang membuat kain                                           40                                20
            4. Kilang membuat seluar                                        80                                40
            5. Penjualan seluar di pusat membeli belah          90                                10
            Jumlah                                                                                                           90
 
Dari jadual 2, jelas menunjukkan jumlah nilai tambah sama dengan nilai barang akhir (RM90).
 
Penghitungan pendapatan negara mengikut kaedah keluaran dapat ditunjukkan
melalui jadual berikut;
      Jadual 3


     Sektor                                                                      Nilai keluaran (RM)
            1. Pertanian, perhutanan dan perikanan                                        4,563
            2. Perlombongan dan kuari                                                                612
            3. Perkilangan                                                                                   2,197
            4. Pembinaan                                                                                       711
            5. Elektrik, air dan gas                                                                        401
            6. Pengangkutan dan perhubungan                                                1,098
            7. Perdagangan borong dan runcit                                                 2,086
            8. Pemilikan rumah, bank dan insuran                                           1,109
            9. Perkhidmatan kerajaan                                                                1,199
            10. Perkhidmatan lain                                                                       1,339  

                                    KDNK hf                                                                   15,315
           
Butiran 1 hingga 2 digolongkan  sebagai sektor utama. Manakala butiran 3 hingga 5 digolongkan sebagai sektor industri dan butiran 6 hingga 11 dinamakan sebagai sektor perkhidmatan.

 
 
 
 
 
C. Kaedah pendapatan 
Menurut kaedah ini, penghitungan pendapatan negara dilakukan dengan menjumlahkan berbagai jenis pendapatan yang diperolehi dari menjalankan kegiatan mengeluarkan barang dan perkhidmatan oleh masyarakat.  
Contoh penghitungan menurut kaedah ini adalah seperti berikut;
Jadual 4


                                 Jenis pendapatan                             Nilai pendapatan (RM juta)


            1. Gaji dan upah                                                                    112,000
            2. Sewa                                                                                    10,000
            3. Bunga bersih                                                                         8,000
            4. Pendapatan perusahaan persendirian                            10,000
            5. Keuntungan syarikat                                                           53,000
                        i.   Keuntungan tak dibahagi            15,000
                        ii.  Dividen                                          18,000
                        iii. Cukai pendapatan syarikat         20,000
                                   
                                    Pendapatan negara (KNB hf)                                       193,000No comments:

Mazlie's Design 2011 © Hak Cipta Terpelihara
Direka Khas Oleh Mazlie Muhammad