Thursday, September 17, 2009

Kata Terbitan

Kata terbitan ialah bentuk kata yang mengandungi kata dasar yang mendapat atau menerima imbuhan, baik awalan, sisipan, akhiran, atau apitan. Contohnya, pada kata membeliI, kata ini mempunyai awalan mem- dan kata dasar beli. Gabungan kata dasar beli dan imbuhan mem- menghasilkan kata terbitan membeli. Dalam bahasa Melayu terdapat imbuhan asli yang tersendiri seperti –an, -kan, i, pe-, men, se-, men-…kan dan sebagainya. Imbuhan pinjaman pula aalah seperti maha-, eka-, wan, p-man, bi-, -wi, -iah, pro-, anti-, -isme, si, dan sebagainya. Apabila sesuatu kata ada imbuhan seperti yang dinyatakan tadi, kata itu merupakan kata terbitan seperti pelari, melayan, memakan, dan sebagainya.

Kata dasar                                                                           kata terbitan
Lari                                                                                     pelari,melarikan
Layan                                                                               pelayan,melayan
Nyanyi                                                                            penyanyi,menyanyi

Kata terbitan boleh bermacam imbuhan seperti awalan ber, me,mem,pe,per,memeper…kan, dan lain-lain lagi. Harus diingat, kata adjektif tidak boleh hadir dengan tiga imbuhan seperti memperbesarkan, mempercantikkan, memperdalamkan, dan sebaginya. Bagi kata adjektif hanya dua imbuhan maksimum boleh digunakan iaitu mempebesar, mempercantik, memperdalam, dan sebagainya.

No comments:

Mazlie's Design 2011 © Hak Cipta Terpelihara
Direka Khas Oleh Mazlie Muhammad